Wednesday, March 12, 2008

فیلم فساد اخلاقی سردار زارعی در دست قاضی پرونده


فرارو به اطلاعاتی بیشتر در مورد فرمانده ارشد بازداشت شده ی نیروی انتظامی دست یافته است.
وی که فرمانده نیروی انتظامی یکی از استان های بزرگ کشور بود، پس از هوشیاری اطلاعات نیروی انتظامی و مراقبت های ویژه، در حین ارتکاب اعمال خلاف بازداشت شد.
مشارالیه، بسیاری از مدارک مربوط به جرائمش را که به دست قاضی پرونده رسیده، خود در طول زمان به دست خویش فراهم آورده است!
فیلم برداری و ضبط صدا از صحنه های ارتکاب اعمال شنیع منافی عفت، از جمله این مدارک است که به حدود شصت ساعت می رسد.
سوء استفاده از قدرت و موقعیت انتظامی برای هوسرانی های نامشروع معمول و غیر متعارف، از جمله اتهامات این فرمانده دستگیر شده است.
بررسی ها حاکی از آن است که وی پیش از این در شهرهای دیگری که فرمانده انتظامی بوده نیز دارای سوابق سوء بوده است.

0 Kommentare: